Klachten

Waar gewerkt wordt, gaan ook wel eens dingen mis. De medewerkers van de sociale teams doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Heeft u een klacht, laat het vooral weten zodat er naar een oplossing gezocht kan worden, samen met u.

Ik heb een klacht over de medewerker van het sociaal team

  1. Als u vindt dat een medewerker van een sociaal team u niet goed bejegend heeft of een aanvraag onvoldoende heeft behandeld dan kunt u een klacht indienen. U kunt dit doen door (schriftelijk) een klacht bij het sociaal team in te dienen of via de website van de gemeente.
  2. De klacht plus eventuele bijgaande stukken wordt doorgestuurd naar de betreffende teamleider.
  3. De teamleider organiseert een gesprek met u, de betreffende medewerker en de teamleider zelf. Doel van dit gesprek: onduidelijkheden toelichten, vragen stellen en beantwoorden, verduidelijking vragen en geven. Indien u dat wenst kan het gesprek ook gevoerd worden door de onafhankelijk klachtbehandelaar van de gemeente of een in samenspraak gekozen andere klachtbehandelaar.
    • Is uw klacht met dit gesprek naar uw wens opgelost? Dan wordt de klacht als afgedaan beschouwd; de teamleider bevestigt u dit schriftelijk.
    • Is uw klacht niet naar wens opgelost? Dan wordt de procedure voortgezet.
  4. U ontvangt van de teamleider of alternatieve klachtbehandelaar een schriftelijke bevestiging van de ontvangen klacht, de inhoud van het gevoerde gesprek, de conclusies die daaruit getrokken zijn en wie de klachtenafhandeling overneemt.
  5. De teamleider of alternatieve klachtbehandelaar draagt klacht plus overige stukken over aan de werkgever van degene waarover geklaagd wordt. De klachtenprocedure wordt daar voortgezet en afgewikkeld.

Is de medewerker in dienst bij de gemeente Deventer: zie https://www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/klacht-over-de-gemeente. Is de medewerker in dienst bij een andere werkgever dan: zie klachtenprocedure aldaar.

Ik heb een klacht over mijn ondersteuning/zorg

Als u niet tevreden bent over de ondersteuning, dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die de ondersteuning uitvoert. Hoe dat moet kunt u op de website van de betreffende organisatie zien. Het sociaal team kan u hierbij ondersteunen als u dat wilt.

Ik ben het niet eens met de beschikking van de Gemeente. Wat kan ik doen?

U krijgt van de gemeente een brief of u wel of niet ondersteuning krijgt (beschikking). Bent u het niet eens met het besluit? Neem dan contact op met uw sociaal team. Zij nemen dan samen met u de brief en het besluit door. Bent u het er nog steeds niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. Dit moet binnen zes weken nadat de beschikking bij u in de brievenbus is gevallen. Hoe dat gaat leest u op de website van de gemeente.

Gemeente Deventer
Algemene bezwaarschriftencommissie
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Een bezwarencommissie bekijkt uw situatie en adviseert aan de gemeente of zij uw bezwaar terecht vindt. Dit kan ongeveer 10 weken duren nadat uw bezwaarschrift is ontvangen. Als uw bezwaar gegrond is, dan neemt het sociaal team opnieuw contact met u op voor een nieuw onderzoek.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u naar de rechtbank. Hoe u bezwaar maakt of een beroep bij de rechtbank indient, leest u op de website van de gemeente.

Onafhankelijk aanspreekpunt

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente of bent u ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Helpt dit niet? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.