Doorontwikkeling sociale teams naar twee teams met kerntaak

Om de inwoners van Deventer optimaal te kunnen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving, gaan de sociale teams verder als twee afzonderlijke teams, met elk een eigen kerntaak.

We willen dat mensen zoveel mogelijk zelf regie kunnen voeren op hun eigen leven. Dat iedereen mee kan doen in de samenleving en prettig kan leven. Wie daarbij ondersteuning nodig heeft, bieden we die dichtbij huis. Dat is en blijft het uitgangspunt van de sociale teams in Deventer.

Eigen kerntaak

Op basis van zes jaar ervaring, hebben gemeente en de partners die actief zijn in de sociale teams, geconcludeerd dat inwoners passender kunnen worden ondersteund door de teams op te splitsen in twee teams met ieder een eigen kerntaak.

Regie op je leven

Het doel van beide teams blijft dat inwoners ruimte zelf regie kunnen voeren over hun leven. Dat ze kunnen meedoen op alle levensgebieden die belangrijk voor ze zijn. Maar ook dat ze aansluiting kunnen vinden in hun wijk of buurt en prettig kunnen leven.

Voor Elkaar-teams

De Voor Elkaar-teams bestaan uit medewerkers van De Kern, MEE IJsseloevers, Raster en Solis. Zij zijn aanwezig in de wijken, waar ze zich inzetten voor een fijne wijk, waar kansen zijn om te leren, talenten en ideeën te ontwikkelen en waar oog en aandacht is voor elkaar. Professionals zijn dichtbij, in het normale leven, en sluiten aan bij wat er leeft en speelt.

Team Toegang Wmo

Team Toegang Wmo bestaat uit medewerkers van de gemeente en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Inwoners  kunnen hier terecht als zij belemmeringen ervaren die ze zelf of met hun omgeving niet volledig kunnen wegnemen. De Wmo-coaches versterken bewoners, zodat zij kunnen blijven meedoen in de samenleving en zelfredzaam blijven.

Laagdrempelig  aanspreekpunt

Doordat de Voor Elkaar-teams nog meer actief zullen zijn in en voor de wijken, ontstaat er voor inwoners en verwijzers een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk: hoe gaat het? Wat speelt er, waar is behoefte aan? Zij helpen bij het organiseren van nieuwe activiteiten en het versterken van bestaande activiteiten. Zij werken aan sociale verbondenheid en leefbaarheid in de wijk.

Versterken wat er is

Zo wordt versterkt wat er al is en kunnen we snel aan de slag met nieuwe initiatieven of vraagstukken in de wijk behoefte aan is.

Al in praktijk

De wijziging is formeel op 1 april 2021 ingegaan. De teams werken in de praktijk al sinds begin dit jaar zo. De nieuwe werkwijze krijgt in de komende maanden verder vorm, mede op basis van ervaringen.

Team Toegang Wmo is zowel voor inwoners als verwijzers per e-mail bereikbaar via toegangwmo@deventer.nl of telefonisch op 0570 - 69 53 99.